17.8 C
Nicosia
Friday, December 8, 2023

Anastasiadis – Tatar teleconference on the opening of roadblocks

Must read

Anastasiadis - Tatar teleconference on the opening of roadblocks

Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ê. Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò óå óõíÜíôçóç ìå ôïí íÝï çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò ê. ÔáôÜñ ÔáôÜñ, óôçí ô ôçò ÅéäéêÞò Áíôéðñïóþðïõ Ãåí Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí óôçí Êýðñï êáò Åëßæáìðåè ÓðÝ ÷ áñ, Áåñïäñüìéï Ëåõêùóßáò Ôñßôç 3 Íïåìâñßïõ 2020.ÊÕÐÅ / ÊÁÔÉÁ × ×

Tomorrow at 10:15, the President of the Republic, Nikos Anastasiadis, and the Turkish leader Ersin Tatar will discuss via teleconference in view of the opening of the roadblocks on Friday.

According to information, the two leaders will discuss the conditions for the opening of the roadblocks, while the special representative of the UN Secretary General in Cyprus, Elizabeth Spehar, will also take part in the discussion.

Source: 24h.com.cy

- Advertisement -AliExpress WW

More articles

- Advertisement -AliExpress WW

Latest article